Historie Sokola na Valše

Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrté nejpočetnější občanské sdružení, jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských souborech.

Počátky Sokola Valcha

Za počátky cvičební činnosti na Valše můžeme považovat třicátá léta. Tehdy hlavičkou DTJ Valcha byly zahájeny cvičební hodiny. Cvičilo se ve stísněném prostředí v sále hostince “u Frauknechtů”. Cvičitelem všech složek byl jeden cvičitel, tehdy 16ti letý Egermajer Václav. Cvičil všechny složky, t.t. muže, ženy, dorostence, dorostenky, žáky a žáčky. Počet všech cvičících byl cca 40 osob.

Z pamětníků těchto dob můžeme jmenovat některé, kteří jsou dosud mezi námi (s. Vítová,Rottová, Strejcová, Bláha Jar., Penzler K. a jiní) Později přibyli i další cvičitelé. Byli to Pech Frant. a Sedlák Václav, která za války zahynul v koncentračním táboře. Činnost tehdejších cvičitelů a cvičenců dokumentují i fotografie na této stránce.

Rok 1931

V roce 1930 byl na Valše také založen několika nadšenci fotbalový kroužek SK Valcha. Do čela tohoto kroužku byl zvolen Kolbe Ferd. Prvními členy byli: Jan Drnec, Oskar Cůbr, Frant. Piller, Frant. Dobrovský, Václav Egermajer, Frant Egermajer, Vladek Hromada, Josef Bsl, Rudolf Stehlík a Frant. Pešek. Za pomoci tehdejšího jednatele západočeské župy fotbalové Fr. Cingroše se podařilo valšáckým fotbalistům sehnat lacinou obnošenou fotbalovou výstroj včetně dvou starých kopacích míčů. Tato výhodná koupě byla provedena od bývalé SK Viktorie Plzeň. Hrávalo se na hřišti SK Litice, které jim bylo za mírný poplatek projímáno. Přátelské zápasy se se všemi sousedními kluby, jako byly SK Dobřany, Lhota, Kodetova jedenáctka a další.

Na Valše se utvořily i dvě jedenáctky starších pánů, jejichž zápasy, stejně jako zápasy SK Valcha, byly nadšeně podporovány fanděním obyvatel celé Valchy. Kolem kroužku SK Valcha se vlastně soustřeďovala veškerá společenská činnost. Pořádaly se zájezdy na fotbalová utkání z nichž nejpamátnější je zájezd do Chebu v r.1931, kterého se zúčastnila polovina Valchy. Kromě těchto zájezdů se lidé scházeli v družné zábavě při harmonice, houslích a zpěvu. Sedávalo se u Frauknechtů na zahradě, kde se hrávali též kuželky. Nezapomenutelné koncerty byly pořádány také na zahradě u Vohlídalů. Při těchto družinových zábavách se také plánovaly budování vlastního sportoviště. K vybudování vlastního hřiště však již v té době nedošlo. Začala nezaměstnanost, předseda Kolbe Ferdinand odešel z Valchy za prací, válka byla na obzoru. Činnost SK Valcha v důsledku řady jiných starostí pomalu zaniká.

V tomtéž období, kdy vzniká SK Valcha, se zakládá v sousedních Liticích Sokol. Pro cvičení zde byly na tehdejší dobu ideální podmínky v moderní tělocvičně nové školy. Cvičenci z Valchy odcházeli ze svých stísněných prostorů cvičit do Sokola v Liticích. Tělovýchovná činnost v DTJ Valcha upadala. Funckcionář DTJ však nadále pokračovali ve své činnosti. V třicátých létech se dokonce postavil pavilon DTJ. Pro cvičení se jej však dlouhá léta neužívá.

Rok 1939

V Sokole Litice, pod vedením učitele Součka, cvičili valšáci asi po dobu tří let. Po odchodu tohoto cvičitele se začalo uvažovat o založení Sokola na Valše. Na podnět bývalé TJ Sokol Plzeň III., Která nám dělala mateřskou jednotu, bylo toto dne 11.3.1939 usku­tečněno na slavnostní schůzi u Frauknechtů. Schůzi tehdy zahájil Fr. Vohlídal. Bylo přítomno 46 občanů, kteří se stali prvními členy Sokola Valcha. Do čela nového výboru byl postaven Podskalský Karel. Spolková a cvičitelská místnost byla opět u Frauknechtů. Cvičitelem se stal Jar. Fína. Po jeho odstěhování pokračoval ve cvičitelské funkci Václav Egermajer, který již tehdy absolvoval kurz náčelníků v Plzni, vedený známým tělovýchovným pracovníkem Štruncem. S. Egermajer vedl cvičební hodiny všech složek několik let. Za tu dobu vychoval řadu cvičitelů, jako byli Vl. Čermák, Stan. Drnec, Šístek Mir., Věra Dischingerová. Tato pokračování úspěšně v jeho práci a někteří pracují v tělovýchově dodnes. Již během prvního roku činností se snažili členové Sokola vybudovat vhodnější cvičební prostory. Začalo se s úpravami cvičiště “Na vršku” u bývalého kuželníku. Tato snaha však ztroskotala na nedostatečné finanční zajištění. V roce 1940 při vyroční schůzi Sokola bylo konstatováno, že v pokladně je pouhých 5 Kč. V cvičení se však pokračovalo. Cvičilo se i během okupace. Poslední zápis z valné hromady je z roku 1941. Po tomto roce nastala vlivem války ve cvičení pauza a činnost byla obnovena až po osvobození v roce 1945.

V osvobozené vlasti se rychle obnovila činnost všech tělovýchovných jednotek. Elán lidí po dlouhé nečinnosti se probudil s neobyčejnou silou a radostí. Toto nadšení pro novou prácí v míru se projevilo už 17. června 1945, kdy jako první na Plzeňsku se na Valše sjednotili Sokol DTJ a vstoupili společně do nové organizace, která podle Košického vládního programu nesla název NTV. Již v září téhož roku se konalo první veřejné vystoupení obou těchto složek na hřišti na “Zelené louce” , pod společnou hlavičkou NTV. Byl to nezapomenutelná okamžik nového nástupu k tělovýchovnému procesu v naší vlasti. Předsedou NTV na Valše byl zvolen Trhlík. Později v roce 1946 pokračoval ve funkci předsedy Kolbe a Podskalský Karel byl svolen čestným předsedou. Za obětavou práci v tělovýchově byli na výroční schůzi v roce 1946 odměněni aktivní činovnicí: Byli to Ant. Drnec, Šístek, Terezie Čermáková, Alžběta Drncová a Kouba Jan. V dalším vývoji ve sjednocování tělesné výchovy byla sportovní činnost organisovaná v dobrovolné sportovní organizaci (DSO). Představiteli DSO Valcha byli Vl. Černák. Drncová Alžběta a Kouba Vítězslav. Svou obětavou prací dosáhli i vyšších funkcí. Čermák pracoval ve funkci okresního náčelníka, Drncová byla krajskou náčelnicí a členkou ÚV DSO a Kouba Vítězslav vedoucím dorostu na okrese.

Rok 1947

Dne 13. Dubna 1947 byla ustavena stavební komise pro stavbu nové sokolovny. V této komisi pod vedení Ferd. Kolbeho, technickým vedením Ondřeje Baláka byli: Šístek, Drnec, Pilný, Egermajer a Trhlík. Tato komise za podpory ostatních členů připravila na 14.září 1947 položení základního kamene. Stavba nové sokolovny si vyžádala neobyčejného nadšení a úsilí mnoha lidí z Valchy. Dnes se musíme sklonit nad faktem, že se stavělo téměř bez jakékoliv finanční podpory bez jakékoliv mechanisace, pouze s nadšením, elánem a důmyslem lidí. Na nedělní brigády, které byly pravidelné, se scházelo až 60 lidí a to se pracovalo i ve všední dny, kdy účast brigádníků byla také nemalá. Cihly se vyráběly na haldách na Sulkově, dřevo se shánělo z bouraček, finance se opatřovaly různými kulturními akcemi, jako byli bály a divadelní představení místních ochotníků. Tato sokolovna, která nám dodnes slouží, je opravdovým památníkem obětavosti a pracovitosti naší starší generace. Budiž jí za to dík.

Ve stejném roce, kdy se začala stavět naše sokolovna, byl založen lyžařský oddíl. Bylo to 9.12.1947, Při založení měl oddíl 27 členů a prvním vedoucím byl zvolen Miloš Lamberský. Tento oddíl si pronajal na Šumavě chalupu, kam se jezdilo za lyžařským sportem. Později jsme v tomto sportu získali i slušné výsledky. Několik našich členů z řad mládeže se probojovalo do krajského kola ve sjezdu. Po několikerém vystřídání různých chalup jsme nakonec získali do vlastnictví chalupu v Hojsově Stráži za dlouholetou brigádnickou pomoc státním statkům. Do krásného prostředí Šumavy dnes zajíždí naši členové za sportem i odpočinkem. Konají se zde lyžařské výcviky naši mládeže, i kulturně společenské akce pro veřejnost – jako výlety pro důchodce, svatby apod. Tradiční je již také jízda na kolech Valcha – Hojsovka a zpět a to bez rozdílu věku. Vývinem různých přeměn ve státě se naše TJ neustále formovala. Dne 18.4.1948 na Gottwaldovu výzvu došlo k dlouho očekávanému a konečnému sloučení tělovýchovy v jeden celek, který řídí veškerý proces tělovýchovy.

TJ nastoupila s plnou zodpovědností po nové cestě. Zde musíme vzpomenout a ocenit práci našeho dlouholetého předsedy Pilnýho Karla. Dlouhá léta vedl výbor naší TJ a za svoji práci byl odměněn čestným odznakem ČSTV I.stupně. Toto uznání obdrželi i Egermajer Václav, Drncová Alžběta, Čermák VI. Několik dalších členů jsou nositeli II. A III. Stupně a jiných hodnocení ČO ČSTV.

Postupem času se výbor neustále omlazoval pro živější a pružnější činnost. Dnes vedle zkušených funkcionářů je výboru podstatně zastoupena i mladší generace. Za pomoci a rady starších, zkušených se daří zodpovědně řešit i ty nejnáročnější úkoly.

Rok 1972

Stav členské základny byl 161 členů. TJ Valcha měla odbor ZRTV, turistiky a oddíl nohejbalu. Odbor turistiky je velmi aktivní, o čemž svědčí ta skutečnost, že získala v soutěžíc o titul “vzorný” I. Stupeň. Má 53 členů, kteří od založení měl na svém kontě 1,5mil. Km. Pod turistický oddíl spadá také TOM, který byl u nás založen v roce 1972 V těchto letech své činnosti dovedl tento oddíl zásluhou vedoucího ing. Kunteho podchytit a zajímavou činností plně zaměstnat většinu dětí z Valchy. Jejich prázdninové soustředění na vodě, jízdy po našich řekách a zajímavá klubová činnost jsou dokladem zdravého vyžití naší mládeže.

Uznání zasloužil i oddíl nohejbalu. Tento oddíl získal v soutěži o titul ” vzorný ” III. Stupeň. Nemalý podíl měli členové tohoto oddílu při plnění brigádnických hodin, tradičního úspěšný “Den dětí”, vypomáhali při organisovaní ” sportovních dnů na Boleveckém rybníků” , které pořádá MV ČSTV. Naše ženy z tohoto oddílu se zúčastnily všech spartakiád, letošní nebude výjimkou. Totéž platí i o činnosti mužů uvedeného odboru. Ženy navíc provádí brigádnický úklid cvičebních prostorů.

Výbor naší TJ plnil vždy dané úkoly, ať již svoje, nebo úkoly dané organizací ČSTV. Úzce spolupracoval s MV NF i se všemi složkami NF na Valše. TJ Sokol byl již v obci. Pořádal zdařilé lyžařské plesy, oslavy MDŽ, MDD, zájezdy na Šumavu apod.