Provozní řád tělocvičny

Účastník tělocvičného procesu – cvičenec – je povinen:

 • Vstupovat do cvičebních prostor pouze pod dohledem cvičitele či trenéra, vstup do tělocvičny je povolen zásadně jen ve cvičební obuvi s bílou podrážkou.
 • Přezouvat se a ponechat venkovní obuvi v šatně (nutné!).
 • Cvičit ve cvičebním úboru (dresu) a svršky odkládat v šatně.
 • Provádět jen cviky stanovené trenérem či cvičitelem.
 • Dodržovat pokyny a postupy zadané trenérem a cvičitelem.
 • Při cvičení se chovat tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví ostatních účastníků tréninku a cvičení.
 • V případě zdravotních potíží informovat trenéra nebo cvičitele při příchodu do cvičení či na trénink.
 • Případný úraz nechat zapsat do Knihy úrazů, která je umístěna u provozovatele restaurace (nutné!).
 • Při cvičení nenosit na sobě ani u sebe předměty, které mohou být zdrojem úrazů např. / prsteny, hodinky, řetízky a náušnice/zacházejí šetrně se cvičebním nářadím a zařízením tělocvičny.
 • Příslušné nářadí, náčiní a cvičební pomůcky používat jen na pokyn cvičitele či trenéra.
 • Zjištěnou závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost účastníků tělovýchovného procesu, okamžitě oznámit příslušné odpovědné osobě (cvičiteli nebo trenérovi).
 • Udržovat pořádek v tělocvičně, po ukončení cvičení a tréninku uklidit nářadí a náčiní na určené místo, a tím umožnit použití tělocvičny dalším cvičencům.
 • Nenosit do tělocvičny drahé předměty, jídlo, včetně bonbonů a žvýkaček (pití je povoleno s podmínkou, že prázdné nebo nedopité lahve si cvičenec odnese).
 • Doprovod rodičů do tělocvičny a jejich pobývání v prostoru tělocvičny není povolen s výjimkou cvičení rodičů s dětmi.

Postavení cvičitele a trenéra

 • Je hlavní osobou při vedení cvičení či tréninku, přebírá a nese odpovědnost za účastníky jím vedeného cvičení, především za nezletilé účastníky, a dbá na uzamčení budovy během cvičební hodiny.
 • Před začátkem každého cvičení a tréninku zkontroluje nářadí, které bude použito, dále zkontroluje cvičební úbor a obuv cvičenců.
 • Zajistí, aby cvičenci neměli nepovolené předměty.
 • V případě, že dojde u cvičence k nevolnosti nebo úrazu přijme okamžitě potřebná opatření, včetně poskytnutí první pomoci a přivolá lékaře. Lékárna je umístěna v šatně. Úraz zapíše do knihy úrazů a nahlásí výboru TJ.
 • Vede své cvičence k pořádku a ke slušnému vystupování.
 • Dál zodpovídá za to, že po ukončení cvičení či tréninku bude nářadí a náčiní uklizeno!

Petr Šperl,
starosta TJ Sokol Valcha.
Schválilo předsednictvo výboru TJ Sokol Valcha 5.1. 2012
V Plzni dne 19. 11. 2012