Naše vedení

Členové

Petr Šperl

Petr Šperl

Starosta

Olga Bursová

Olga Bursová

Jednatel

Ludmila Vlachová

Ludmila Vlachová

Hospodářka

Marie Kadlecová

Marie Kadlecová

Místostarosta

Adéla Pillerová

Adéla Pillerová

Náčelník

Pavla Pillerová

Pavla Pillerová

Vzdělávatelka

Kontrolní komise

Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v KK je neslučitelné s členstvím ve výboru jednoty a nebo s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni jednoty. Ustanovení o KK se užije přiměřeně též pro člena pověřeného kontrolou.

Ing. Zbyněk Bělina

Ing. Zbyněk Bělina

Hana Brettschneiderová

Hana Brettschneiderová

Martin Kemr

Martin Kemr

Hana Ludvíková

Hana Ludvíková

Martina Štichová

Martina Štichová

Valná hromada

Projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru jednoty o činnosti, o hospodaření jednoty za uplynulý rok včetně zprávy o majetkových pohybech, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, plán činnosti a rozpočet na příští období a zprávu KK jednoty, rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření jednoty a o nakládání s nemovitým majetkem v souladu s ustanovením čl. 10.1. stanov, rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě, rozhoduje o tom, do které župy v rámci příslušného kraje se jednota přihlásí, případně o přechodu z jedné do jiné župy v rámci příslušného kraje.

Před skončením funkčního období výboru jednoty stanoví VH počet členů výboru jednoty a volí starostu, místostarostu a jednatele jednoty, další členy výboru jednoty, jejich náhradníky, a to včetně náčelnice, náčelníka, vzdělavatele a předsedy odboru sportu (dále jen “OS”), které v jejich nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu práv a povinností jejich zástupci zvolení valnou hromadou. Funkce starosty, jednatele a hospodáře jsou navzájem neslučitelné.

VH volí také členy a náhradníky kontrolní komise jednoty. V jednotách s menším počtem zletilých členů než 50 volí na místo kontrolní komise jednoty člena pověřeného kontrolou.

Výbor jednoty

Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty, řídí činnost jednoty v období mezi VH a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Schází se nejméně šestkrát do roka a je svoláván starostou. Je odpovědný VH. Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty. Písemné právní úkony podepisují za jednotu starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty a dále jednatel. Po svém zvolení na valné hromadě volí mezi sebou činovníky a výkonné předsednictvo výboru jednoty.

Funkce Výboru jednoty

Zajišťuje plnění usnesení valné hromady jednoty a usnesení orgánů župy a ústředních orgánů ČOS, rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty, sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští období, zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory, sportovní oddíly a komise (např. disciplinární a smírčí), volí a jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, členy komisí a sleduje jejich činnost, rozhoduje o přijetí (případně pověřuje touto činností jiný orgán), vyškrtnutí a vyloučení člena jednoty, svolává VH jednoty a předkládá jí zprávu o své činnosti a o svém hospodaření v uplynulém roce.

Před skončením funkčního období připraví výbor jednoty pro VH jednoty návrh počtu členů výboru a KK jednoty a návrh kandidátek pro volbu

a) starosty jednoty,
b) členů nového výboru jednoty a jejich náhradníků a
c) členů KK a jejich náhradníků. Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jmenovité funkce.