Vedení

ČLENOVÉ

Starosta: Petr Šperl

Místostarosta:

Jednatel: Olga Bursová

Hospodářka: Ludmila Vlachová

Náčelnice: Marie Kadlecová

Náčelník: Miroslav Strejc

Vzdělávatelka: Pavla Pillerová

Kontrolní komise

Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v KK je neslučitelné s členstvím ve výboru jednoty a nebo s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni jednoty. Ustanovení o KK se užije přiměřeně též pro člena pověřeného kontrolou.

Členové KK:

  • Ing. Zbyněk Bělina
  • Hana Brettschneiderová
  • Ing. Jaroslav Kunte


Valná hromada

Valná hromada jednoty je nejvyšší orgán jednoty. Svolává ji výbor jednoty nejméně jednou ročně, zpravidla do 30 dnů po roční účetní závěrce, a to způsobem v místě obvyklým alespoň 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program VH.

FUNKCE VALNÉ HROMADY

Projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru jednoty o činnosti, o hospodaření jednoty za uplynulý rok včetně zprávy o majetkových pohybech, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, plán činnosti a rozpočet na příští období a zprávu KK jednoty, rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření jednoty a o nakládání s nemovitým majetkem v souladu s ustanovením čl. 10.1. stanov, rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě, rozhoduje o tom, do které župy v rámci příslušného kraje se jednota přihlásí, případně o přechodu z jedné do jiné župy v rámci příslušného kraje.

Před skončením funkčního období výboru jednoty stanoví VH počet členů výboru jednoty a volí starostu, místostarostu a jednatele jednoty, další členy výboru jednoty, jejich náhradníky, a to včetně náčelnice, náčelníka, vzdělavatele a předsedy odboru sportu (dále jen “OS”), které v jejich nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu práv a povinností jejich zástupci zvolení valnou hromadou. Funkce starosty, jednatele a hospodáře jsou navzájem neslučitelné.

VH volí také členy a náhradníky kontrolní komise jednoty. V jednotách s menším počtem zletilých členů než 50 volí na místo kontrolní komise jednoty člena pověřeného kontrolou.

Výbor jednoty

Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty, řídí činnost jednoty v období mezi VH a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Schází se nejméně šestkrát do roka a je svoláván starostou. Je odpovědný VH. Jménem jednoty je oprávněn jednat starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty. Písemné právní úkony podepisují za jednotu starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty a dále jednatel. Po svém zvolení na valné hromadě volí mezi sebou činovníky a výkonné předsednictvo výboru jednoty.

FUNKCE VÝBORU JEDNOTY

Zajišťuje plnění usnesení valné hromady jednoty a usnesení orgánů župy a ústředních orgánů ČOS, rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty, sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští období, zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory, sportovní oddíly a komise (např. disciplinární a smírčí), volí a jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, členy komisí a sleduje jejich činnost, rozhoduje o přijetí (případně pověřuje touto činností jiný orgán), vyškrtnutí a vyloučení člena jednoty, svolává VH jednoty a předkládá jí zprávu o své činnosti a o svém hospodaření v uplynulém roce.

Před skončením funkčního období připraví výbor jednoty pro VH jednoty návrh počtu členů výboru a KK jednoty a návrh kandidátek pro volbu

 a) starosty jednoty,

 b) členů nového výboru jednoty a jejich náhradníků a

 c) členů KK a jejich náhradníků. Při tom bude přihlížet ke schopnostem kandidátů zastávat jmenovité funkce.